Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa cảnh, cây cảnh, tiểu cảnh tại Bắc Ninh

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
7

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

29/08 16 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
10

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

29/08 1 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

29/08 1 Bắc Ninh

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

28/08 2 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
3

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

28/08 1 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

26/08 5 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
4

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

26/08 1 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

14/08 1 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

14/08 2 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
8

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

11/08 2 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

11/08 1 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

10/08 5 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

08/08 1 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

08/08 1 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

07/08 6 Bắc Ninh

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

07/08 1 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

07/08 1 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

06/08 1 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

03/08 2 Bắc Ninh

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục