Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa cảnh, cây cảnh, tiểu cảnh tại Bắc Ninh

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
7

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

29/08 44 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
10

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

29/08 17 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

29/08 20 Bắc Ninh

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

28/08 19 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
3

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

28/08 19 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

26/08 22 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

14/08 17 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

14/08 22 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
8

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

11/08 19 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

11/08 18 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

10/08 27 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

08/08 19 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

08/08 20 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

07/08 22 Bắc Ninh

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

07/08 18 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

07/08 17 Bắc Ninh

Màng phủ lấp cỏ
7

Màng phủ lấp cỏ

Thoả thuận

06/08 18 Bắc Ninh

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

03/08 18 Bắc Ninh

Xem thêm 3 tin
Chọn danh mục